Niets is zo blijvend als verandering

Met 'Avansa' hebben we niet alleen een nieuwe naam, maar voor een stuk ook een nieuwe werking. We sturen bij. Omdat de decreetgever dat vraagt en omdat we dat zelf ook willen. Hieronder volgt een poging om het wat en waarom samen te vatten. Hou je vast voor een beetje jargon.

Wereldbol

Anderhalf jaar geleden, net voor de lockdown, keurde de Vlaamse minister van Cultuur het beleidsplan van Avansa regio Brugge goed. Dat betekent dat Avansa tot en met 2025 zeker is van een toelage van de Vlaamse overheid, in ruil voor het uitvoeren van de acties die zijn uitgetekend in dat beleidsplan.
Elke vijf jaar staan we weer aan de startlijn, zonder rugzakje, en moeten we opnieuw uitleggen wat we van plan zijn met de overheidsmiddelen.

Die beleidsplan-oefening is nuttig en nodig, maar geen sinecure. Hou je vast, hier gaan we met dat jargon!

  • Eerst maken we een analyse van de algemene maatschappelijke context én de regionale context.
  • Op basis van die analyse formuleren we een aantal beleidsdoelstellingen.
  • Deze doelstellingen kaderen in de eigenheid en de methodiek van het sociaal-cultureel werk:
    - Avansa moet een relevante werking ontplooien in het hele arrondissement Brugge
    - We zijn actief zijn rond vier functies: de leerfunctie, de gemeenschapsvormende functie, de cultuurfunctie en de maatschappelijke bewegingsfunctie
    - We doen dit aan de hand van drie rollen: de verbindende rol, de kritische rol en de labo-rol.

We moeten onze keuzes voorleggen aan een onafhankelijke visitatiecommissie, die een voorstel van oordeel overmaakt aan de minister van Cultuur.

Wat die decretale opdrachten zijn en hoe de sector van het sociaal-cultureel werk eruit ziet, zie je hier.
We plannen in de loop van 2022 de publicatie van een handzame en van jargon gestripte versie van dat beleidsplan; het oude vind je hier.

(lees verder onder de foto)

Gevel2

Wat betekent dit nu concreet?

Niet eenvoudig om dat uitgelegd te krijgen, zeker omdat het sociaal-cultureel werk geen duidelijke eigenheid heeft. We zijn geen school, geen vereniging, geen welzijnswerk, geen opbouwwerk, geen kunstenorganisatie, geen actiegroep, geen… We bewegen ons tussen al die groepen en sectoren, maar net daaraan ontlenen we onze kracht. We kijken over muurtjes. We zijn een missiegedreven, onafhankelijke speler, die vanuit het middenveld werkt aan een reeks maatschappelijke uitdagingen.
(NB: Dat de overheid zulke actoren steunt is een teken dat onze democratie volwassen is. Een goeie democratie heeft natuurlijk politici en kiezers nodig, maar ook een onafhankelijke pers en justitie, goed opgeleide burgers en een sterk middenveld.)

We zijn dus niet te herleiden tot één discipline of één methodiek (zoals cursuswerk). We zetten alle beschikbare methodes in om een doel te bereiken. De ene keer organiseren we een cursus, een andere keer lanceren we een project, doen we aan sociaal-artistiek werk, tweedelijnswerk of zelfs beleidsvoorbereidend werk met groepen burgers.

Vandaag zijn we volop bezig met het uitzetten van het nieuwe beleidsplan in de praktijk.

Een eerste voornemen is alvast om ons cursusaanbod voor een stuk af te bouwen. We weten dat we daarmee mensen zullen ontgoochelen. Maar zo maken we ruimte om nieuwe beleidskeuzes uit te voeren.

We bouwen ons cursusaanbod voor een stuk af. Zo maken we ruimte voor andere dingen.

Dat brengt ons bij een tweede voornemen: we zetten vijf grote thema's centraal. Diversiteit, duurzaamheid, kwetsbare groepen, e-inclusie en burgerschap, dat zijn onze speerpunten. Daaraan hangen we - waar mogelijk - onze werking vast. De acties, projecten en activiteiten rond deze vijf thema's zullen niet altijd even zichtbaar zijn voor het grote publiek, omdat ze minder tot uiting komen in het cursusaanbod. Wat we doen zal wel minstens even relevant en nuttig zijn. We zullen nieuwe mensen bereiken, nieuwe partners vooruit helpen, een grotere maatschappelijke impact realiseren.

Er zijn heel wat voorbeelden van zulke projecten: neem maar eens een kijkje op onze projectenpagina. Je hebt er wellicht al van gehoord: de fietscursussen, het Brugs Food Lab, de Praattafels, de groepen die we begeleiden in opdracht van het Brugse OCMW, de SamenLees-groepen, de Repair Cafés of het Dialoog-project met gevangenen… In die projecten doen we regelmatig een beroep op vrijwilligers. Ook langs die weg kan je dus je bijdrage leveren.


Diversiteit, duurzaamheid, kwetsbare groepen, e-inclusie en burgerschap, dat zijn onze speerpunten.

Nog een goed voornemen: we willen partners en publiek via blogberichten op de hoogte houden van onze 'niet-altijd-even-goed-zichtbare' activiteiten. Achtergrondinfo, een interview met iemand van onze partnerorganisaties, een oproep om mee te werken... Je kan het allemaal vinden onze blogpagina.

Een paar nieuwe beleidslijnen dus, met een merkbare koerswijziging.

Verandering doet altijd even pijn, maar we zien de toekomst met vertrouwen tegemoet. We hebben een sterk bestuur en een ervaren team, we zijn ingebed in een groot netwerk van partnerorganisaties en we hebben een goede band met het brede publiek.

Anders gezegd: een stevige basis om bij te dragen aan een betere wereld.

One way
Datum bericht ma 15 november '21